سفارش تبلیغ
صبا

موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

راندمان اقتصادی مردم (جمعیت) فدراسیون روسیه؟ افسانه های ژورنالیس


راندمان اقتصادی مردم (جمعیت) فدراسیون روسیه؟ افسانه های ژورنالیستی, واقعیت های آماری

موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر (IIKSS) – در شاکله وجودی یک دولت-کشور, جمعیت را می توان به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده آن به حساب آورد که بخش بزرگی از بار تامین هزینه های دولت-کشور بر عهده این عنصر اساسی است. در این نظام, دولت ها باید حداقل امکانات را برای جمعیت مهیّا نموده تا از این طریق جمعیت حاضر در سرزمین اقدام به تولید و خلق ثروت نمایند. در این راستا اسلاوها را می توان مردمانی سخت کوش دانست که این سخت کوشی آنها کمی هم با چاشنی غرور در هم آمیخته است. تقریباً می توان گفت از دوران روسیه تزاری این مردمان سعی داشته اند سری در سرهای اقتصاد جهان داشته و خود را در عرصه های مختلف جهانی مطرح نمایند و به همین دلیل موجی از صنعتی شدن در این کشور به پا خواسته بودکه تا همین امروز نیز شاهد زمینه های متعددی از آن هستیم.

این روحیه در دوران شوروی به اوج خود رسید و با نفتی شدن اقتصاد روسیه در دهه های اخیر تضعیف گردیده است. امروزه روس ها سعی دارند با بازتعریف بنیان های تولید و اقتصاد در جامعه خود, حداقل در مناطق ژئوپلتیکی حاضر در منطقه, هژمونی اقتصادی خود را ارتقاء داده و ضرورت وجودی خود را به اثبات برسانند. برای بررسی چنین وضعیتی در یک کشور باید راندمان اقتصادی مردم را مورد مطالعه قرار داد و نسبت میان آن  با اقدامات صورت گرفته توسط دولت را مطالعه کرد. اینفوگرافی ذیل به خوبی روند نوسانات راندمان جمعیت روسیه و شاخص سرانه بودجه این کشور را به نمایش می گذارد که می تواند در بر دارنده نکات مهمی باشد.

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/ODQ5NQ